وب سایت استاد موسوی

عنوان : جلوه حضور تاریخ ثبت : ۰۱ آبان ۱۳۹۵ تاریخ روز : ۰۹ /۰۳ /۱۳۹۹ استاد موسوی
سلام به محضر حضرت استاد که برکات وجود ودروس حضرتشان جز باچشیدن قابل در ک نیست ودر وصف نگنجد . از جلوه های حضور در مکتب حضرتشان، آنست که در این لجنۀدرسی ،آنکه واقعا دنبال فراگیری علم است ،مجوز ورود می یابد پس شرط ورود واستطاعت ،سنخییت ماست. وچنین شخصی وقتی به حریم تعلیم ریشه دار ،مکتب حکمه الصافیه ،وارد میشود ، طی گذران مدتی که بسته به تفاوتهای فردی متفاوت است کمترین جلوه ای که از او بروز می نماید خروج از تعصب ،مبارزه با خرافه ،ونمودار شدن قدرتهایست که هرگز فکرش را هم نمیکرده ، می باشد.این موهبتی عظیم است که نصیب همگان نمیگردد.